หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ จำนวน ๑ สาขาวิชา ได้แก่

๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สำหรับบรรพชิต จำนวน ๖ สาขาวิชา ได้แก่

๑. สาขาวิชาปรัชญา (หลักสูตร ๔ปี)

๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๔ปี)

๓. สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ปี)

๔. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๕ปี)

๕. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร ๔ปี)

๖. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตร ๔ปี)

 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสำหรับ สำหรับคฤหัสถ์ จำนวน ๕ สาขาวิชา ได้แก่

๑. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตร ๓ปี)

๒. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร ๓ปี)

๓. สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ปี)

๔. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร ๕ปี)

๕. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร ๓ปี)

 

หลักสูตรประกาศนียบัตร สำหรับบรรพชิต จำนวน ๒ หลักสูตร

๑. ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

๒. ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.