งบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อาคารสถานที่

mcupl
ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ได้ย้ายที่ทำการใหม่ เลขที่ ๒๑๗ หมู่ ๖ ตำบลบึงพระ บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก บนพื้นที่ ๕๐๐ กว่าไร่  ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ ๑๗ กิโลเมตร โดยมี

๑. อาคารเรียนรวม “พระพุทธชินราช” ขนาด ๔ ชั้น ยาว ๑๗๓ เมตร  โดยแยกเป็นส่วนใช้งานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


– สำนักงาน                 จำนวน ๑๔ ห้อง            มีความจุห้องละ ๙ ที่นั่ง
– ห้องประชุมใหญ่           จำนวน   ๑ ห้อง            มีความจุ ๓๐๐ ที่นั่ง
– ห้องประชุมย่อย           จำนวน   ๑ ห้อง            มีความจุ ๖๐ ที่นั่ง
– ห้องสมุด                  จำนวน   ๑ ห้อง            มีความจุ ๗๐ ที่นั่ง
– ห้องเรียนอัจฉริยะ         จำนวน   ๓ ห้อง            มีความจุห้องละ ๔๕ ที่นั่ง
– ห้องเรียนคอมพิวเตอร์     จำนวน   ๑ ห้อง            มีความจุ ๔๐ ที่นั่ง/คอมพิวเตอร์ ๔๐ เครื่อง
– ห้องปฏิบัติงานวิจัย จำนวน ๑ ห้อง มีคอมพิวเตอร์สืบค้น จำนวน ๕ เครื่อง
– ห้องอาเซียนศึกษา จำนวน ๑ ห้อง มีคอมพิวเตอร์สืบค้น จำนวน ๑๐ เครื่อง
– ห้องเรียน                  จำนวน ๓๗ ห้อง            มีความจุห้องละ ๔๐ ที่นั่ง
– ห้องสุขา                  จำนวน ๒๔ ห้อง           มีความจุห้องละ ๙๖ ที่นั่ง
– ห้องถ่ายเอกสาร           จำนวน ๑ ห้อง
– ห้องครัว                  จำนวน ๑ ห้อง
– สหกรณ์ร้านค้าวิทยาลัย     จำนวน ๑ ห้อง

๒. อาคารเรียน “พุทธชินสีห์วรธาดา”  มีรายละเอียดดังนี้


– ห้องเรียน      จำนวน  ๘ ห้อง   มีความจุ ๔๐ ที่นั่ง
– สำนักงาน     จำนวน ๔ ห้อง
– ห้องประชุมย่อย จำนวน ๒ ห้อง  มีความจุห้องละ ๑๐๐ ที่นั่ง


– ห้องรับรอง   จำนวน ๑ ห้อง มีความจุ ๕๐ ที่นั่ง
– ห้องคอมพิวเตอร์    จำนวน ๑ ห้อง มีความจุ ๒๐ ที่นั่ง มีคอมพิวเตอร์ ๒๐ เครื่อง
– ห้องสมุด    จำนวน ๑ ห้อง   มีความจุ  ๓๐ ที่นั่ง
– ห้องสุขา    จำนวน ๑๒ ห้อง

3. อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ความจุ ๖๐๐ ที่นั่ง

ที่ตั้ง
ตำบล บึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

16.742928, 100.302149

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.