กิจกรรม
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระศรีรัตนมุนี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช หน่วยวิทยบริการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีท่าน พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร. เป็นประธานกรรมการ…

รับสมัครงาน
0

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 108 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=36

กิจกรรม
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ และได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยสง์พุทธชินราช โดยสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ นับเป็นวันแห่งการสถาปนา “วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

รับสมัครงาน
0

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2560 http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=249

1 2 3 4 5 10