กิจกรรม
0

ด้วยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรปริญญาโท เรื่อง การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ.ห้องประชุมชั้น…

ประชุม
0

สาขาการสอนภาษาไทย สาขาปรัชญา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ประเมินระดับวิทยาลัย ประเมินหน่วยงานในสังกัด ศูนย์บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมศึกษา รับฟังสรุปการตรวจและประเมินภายใน

1 2 3 4 5 6 9