ข่าวประชาสัมพันธ์
0

เนื่องด้วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะสิ้นสุดแผนพัฒนาระยะที่ ๑๑ จึงขอให้ทุกส่วนงานได้จัดทำร่างแผนพัฒนาระยะที่ ๑๒ และจัดส่งเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อจะได้รวบรวมและนำเข้าเพื่อพิจารณาในคราวจัดทำแผนต่อไป [download…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในคืนวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. จีงขอเรียน/เจริญพรบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชทุกรูป/คน ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ/คำสั่ง
0

แจ้งยกเลิกกิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาคปกติ วันที่ ๑๓ มิ.ย ๕๙, ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เสาร์-อาทิตย์ วันที่ ๑๘ มิ.ย ๕๙ ให้คงดำเนินกิจกรรมดังนี้ต่อไป ตามกำหนดการเดิม กิจกรรม…

กิจกรรม
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ส่งบุคลากร  เข้าร่วมอบรม “หลักสูตร การพัฒนาไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง (Web CMS Advance Development) ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๓๐ -…

กิจกรรม
0

บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เข้าร่วมอบรมบุคลากรใหม่ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

1 4 5 6 7 8 10