กิจกรรม
0

บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เข้าร่วมอบรมบุคลากรใหม่ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

ประกาศ/คำสั่ง
0

เนื่องด้วยขณะนี้ได้เลยกำหนดในการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานการเงินและบัญชีจึงขอประกาศไปยังนิสิตที่มีรายนามตามเอกสารที่แนบมานี้ได้กรุณาติดต่อการเงินของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เพื่อชำระค่าบำรุงการศึกษา หากท่านได้ชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้.

จัดซื้อจัดจ้าง
0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จำนวน ๕ รายการ คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกาศเชิญ ประกวดราคา ตารางวงเงิน-ปร๔-ปร๕

กิจกรรม
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นวันแรกสำหรับนิสิตคฤหัสถ์…

จัดซื้อจัดจ้าง
0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบแสงสว่าง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ถนน-คสล.

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญ บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ทุกรูป/คน ประชุม “โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ปี 2558” เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา  โดยมี พระศรีรัตนมุนี ผู้อำนวยการฯ…

ประกาศ/คำสั่ง
0

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ปี 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19.30 น. ขึ้นรถออกเดินทางจาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิษณุโลก…

ประกาศ/คำสั่ง
0

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ประจำปี 2558 ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน พ.ศ. 2541 ข้อ 6 นิสิตทุกชั้นปี…

กิจกรรม
0

เวลา 12.00 น. นิสิตและบุคลากร ลงทะเบียน เวลา 12.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน ณ สถานที่จัดกิจกรรม (ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา) เวลา 13.00…

1 4 5 6 7 8 9