จัดซื้อจัดจ้าง
0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบแสงสว่าง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ถนน-คสล.

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญ บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ทุกรูป/คน ประชุม “โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ปี 2558” เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา  โดยมี พระศรีรัตนมุนี ผู้อำนวยการฯ…

ประกาศ/คำสั่ง
0

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ปี 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19.30 น. ขึ้นรถออกเดินทางจาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิษณุโลก…

ประกาศ/คำสั่ง
0

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ประจำปี 2558 ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน พ.ศ. 2541 ข้อ 6 นิสิตทุกชั้นปี…

กิจกรรม
0

เวลา 12.00 น. นิสิตและบุคลากร ลงทะเบียน เวลา 12.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน ณ สถานที่จัดกิจกรรม (ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา) เวลา 13.00…

จัดซื้อจัดจ้าง
2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ (เลขที่โครงการ 58125031177) 1-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 2-ปร.4-ปร.5 3-ร่าง-TOR

กิจกรรม
0

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมมัจฌิมนิเทศ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เวลา 08.30 น. นิสิตและบุคลากร ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เวลา 09.00…

รับสมัครงาน
0

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ทั้งนี้ให้ผู้สอบผ่านดังกล่าว มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์

รับสมัครงาน
0

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (มีหมายเลขบรรจุ) ดูรายละเอียดที่นี้

รับสมัครงาน
0

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (อัตราจ้าง) ดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศผลสอบข้อเขียน ผู้เข้าศึกษาต่อ (รอบ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท),หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี), และหลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.บส.) สามารถดูผลได้ที่นี้ ภาคเสาร์-อาทิตย์ , ภาคปกติ ขอให้ท่านผู้มีรายชื่อ มาสอบสัมภาษณ์,รายงานตัว,ชำระค่าบำรุงการศึกษาดังนี้ ภาคปกติ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ,หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ขอให้มาสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หากผู้มีสิทธิ์ไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว…

1 7 8 9 10 11