Browsing: รายงานการวิจัย

รายงานการวิจัย

0

ผลงานวิจัยที่ได้งบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ๑. การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธ ของวัดในจังหวัดพิษณุโลก ๒. ญาณวิทยา : แนวคิดหลักการสร้างความรู้ของเยาวชนในโซเชียลมีเดีย

0

ผลงานวิจัยที่ได้งบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๑. วิจัยศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาธรรมภาค ๑- ๗

0

ผลงานวิจัยที่ได้งบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๑. แนวทางการอนุรักษ์ป่าตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนาเถรวาท

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.