จัดซื้อจัดจ้าง
2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ (เลขที่โครงการ 58125031177) 1-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 2-ปร.4-ปร.5 3-ร่าง-TOR

กิจกรรม
0

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมมัจฌิมนิเทศ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เวลา 08.30 น. นิสิตและบุคลากร ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เวลา 09.00…

รับสมัครงาน
0

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ทั้งนี้ให้ผู้สอบผ่านดังกล่าว มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์

รับสมัครงาน
0

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (มีหมายเลขบรรจุ) ดูรายละเอียดที่นี้

รับสมัครงาน
0

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (อัตราจ้าง) ดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศผลสอบข้อเขียน ผู้เข้าศึกษาต่อ (รอบ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท),หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี), และหลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.บส.) สามารถดูผลได้ที่นี้ ภาคเสาร์-อาทิตย์ , ภาคปกติ ขอให้ท่านผู้มีรายชื่อ มาสอบสัมภาษณ์,รายงานตัว,ชำระค่าบำรุงการศึกษาดังนี้ ภาคปกติ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ,หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ขอให้มาสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หากผู้มีสิทธิ์ไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)และหลักสูตรประกาศนียบัตร ภาคปกติ สอบข้อเขียน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป…

รับสมัครงาน
0

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

รับสมัครงาน
1

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบเป็นบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้ ISCANNER04212015140230001

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

นมัสการ/เรียน อาจารย์ทุกท่านโปรดส่งรายชื่อหนังสือประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 หรือติดต่อสอบถามที่บรรณารักษ์ โทร 083010455

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

1 5 6 7 8 9