ประกาศ/คำสั่ง
0

เนื่องด้วยขณะนี้ได้เลยกำหนดในการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานการเงินและบัญชีจึงขอประกาศไปยังนิสิตที่มีรายนามตามเอกสารที่แนบมานี้ได้กรุณาติดต่อการเงินของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เพื่อชำระค่าบำรุงการศึกษา หากท่านได้ชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้.

จัดซื้อจัดจ้าง
0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จำนวน ๕ รายการ คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกาศเชิญ ประกวดราคา ตารางวงเงิน-ปร๔-ปร๕

กิจกรรม
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นวันแรกสำหรับนิสิตคฤหัสถ์…

จัดซื้อจัดจ้าง
0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบแสงสว่าง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ถนน-คสล.

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญ บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ทุกรูป/คน ประชุม “โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ปี 2558” เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา  โดยมี พระศรีรัตนมุนี ผู้อำนวยการฯ…

ประกาศ/คำสั่ง
0

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ปี 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 19.30 น. ขึ้นรถออกเดินทางจาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิษณุโลก…

ประกาศ/คำสั่ง
0

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน ประจำปี 2558 ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน พ.ศ. 2541 ข้อ 6 นิสิตทุกชั้นปี…

กิจกรรม
0

เวลา 12.00 น. นิสิตและบุคลากร ลงทะเบียน เวลา 12.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกัน ณ สถานที่จัดกิจกรรม (ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา) เวลา 13.00…

จัดซื้อจัดจ้าง
2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ (เลขที่โครงการ 58125031177) 1-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 2-ปร.4-ปร.5 3-ร่าง-TOR

กิจกรรม
0

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมมัจฌิมนิเทศ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เวลา 08.30 น. นิสิตและบุคลากร ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เวลา 09.00…

รับสมัครงาน
0

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ทั้งนี้ให้ผู้สอบผ่านดังกล่าว มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์

รับสมัครงาน
0

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (มีหมายเลขบรรจุ) ดูรายละเอียดที่นี้

รับสมัครงาน
0

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (อัตราจ้าง) ดูรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศผลสอบข้อเขียน ผู้เข้าศึกษาต่อ (รอบ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท),หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี), และหลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.บส.) สามารถดูผลได้ที่นี้ ภาคเสาร์-อาทิตย์ , ภาคปกติ ขอให้ท่านผู้มีรายชื่อ มาสอบสัมภาษณ์,รายงานตัว,ชำระค่าบำรุงการศึกษาดังนี้ ภาคปกติ…

1 5 6 7 8 9 10